O projekcie

 

Projekt „Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w Gminie Ustka” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oś Priorytetowa 1, Działania 1.1. finansowanego z Funduszu Spójności.


Beneficjentem projektu jest Gmina Ustka


Wartość projektu: 30 581 914,48 PLN

 

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 14 464 829,09 PLN


Gmina Ustka położona jest na środkowym wybrzeżu Bałtyku między ujściem rzeki Słupi i Łupawy. Gmina położona jest w obrębie powiatu słupskiego, który z kolei wchodzi w skład województwa pomorskiego. Gmina Ustka położona jest w centralnej części mezoregionu fizycznogeograficznego Wybrzeże Słowińskie. Gmina graniczy od południa z gminą Słupsk, od zachodu z gminą Postomino (województwo zachodniopomorskie), od wschodu – z gminą Smołdzino, od północy z Morzem Bałtyckim (ok. 20km brzegu) i miastem Ustka.

Przedmiotowa inwestycja (oczyszczalnia ścieków) realizowana jest w aglomeracji Rowy, która ujęta jest w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych pod nr PLPM031. Zgodnie z uchwałą NR 816/XXXIV/09 sejmiku województwa pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2009 roku zmieniającą rozporządzenie Wojewody Pomorskiego nr 68/05 z 19 grudnia 2005r.: „Wyznacza się aglomerację Rowy o równoważnej liczbie mieszkańców 15 600 z oczyszczalnią ścieków w Rowach w gminie Ustka w powiecie słupskim, której obszar obejmuje położone w gminie Ustka miejscowości: Rowy, Dębina, Poddąbie, Bałamątek, Objazda, Osieki Słupskie, Gąbino, Dominek, Machowinko, Wytowno, Smużki.

W zakresie oczyszczani ścieków, obecnie istniejąca oczyszczalnia posiada przepustowość według pozwolenia wodno-prawnego Qdmax = 3500 m3/dobę. Zgodnie z założeniami dokumentacji projektowej po realizacji projektu obliczeniowy przepływ ścieków w oczyszczalni będzie przedstawiał się następująco:

 • w sezonie turystycznym: 4835 m3/d,
 • poza sezonem turystycznym: 997 m3/d,

 Jednocześnie przepustowość oczyszczalni po rozbudowie będzie sięgała liczby 45 000 RLM.

Projekt obejmuje przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Rowach oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Machowino o długości 0,907 km (długość główna sieci – 0,848 km, długość przykanalików do granicy posesji – 0,059 km), pozwalająca na podłączenie do niej 188 osób.

Ekologiczne cele projektu:

 • Poprawienie jakości wód powierzchniowych Łupawy.
 • Powstrzymanie degradacji wód podziemnych
 • Poprawienie jakości wody pitnej przeznaczonej do spożycia (osiągnięcie standardów i spełnienie norm europejskich).
 • Osiągnięcie właściwego stanu ochrony środowiska i jego ochrony - osiągnięcie stopnia oczyszczenia ścieków w ramach aglomeracji Ustka zgodnie z wymaganiami dyrektywy UE i prawa polskiego.

Społeczne cele projektu:

 • Dostępność mieszkańców do sieci kanalizacji sanitarnej.
 • Poprawy stanu sanitarnego gminy szczególnie na terenach dotychczas nieskanalizowanych poprzez likwidację szamb i zbiorników bezodpływowych.
 • Poprawa warunków życia i zdrowia ludności.
 • Stymulowanie rozwoju gospodarczego poprzez poprawę warunków dla inwestycji.
 • Rozwinięcie usług, szczególnie turystycznych i agroturystycznych.

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach programu Infrastruktura i Środowisko